کد محصولابعاد خارجی ( طول)
میلیمتر
ابعاد خارجی ( عرض)
میلیمتر
ابعاد خارجی ( ارتفاع)
میلیمتر
ابعاد داخلی(طول)
میلیمتر
ابعاد داخلی(عرض)
میلیمتر
ابعاد داخلی(ارتفاع)
میلیمتر
وزن ( کیلو گرم)قیمت ( تومان)
920422021580200180700.47207/000
92032601951352401501300.7250/000
920539532574380250600.81215/000
93084252401154002001001.1317/000
93095352401255102001101.5373/000
94013302201552981701371.2425/000
94023852901673482301402475/000
93154353702104003001803.4678/000
93115564702905254002575.61/200/000
95016405053655704303209.51/950/000
9314770585245680500200112/000/000
931077058536068050031612.12/400/000
930789559538580050031615.32/900/000
93061095595385100050031617.33/200/000
97011253451295118036025012.92/600/000
92021345595380125050031619.73/620/000
950296529575935265602.3

جعبه های پلیمری

جعبه تفنگ شکاری

565,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9205

215,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9701

2,600,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9306

3,200,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9307

2,900,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9310

2,400,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9314

2,000,000 تومان

جعبه های پلیمری

fam_9311

1,200,000 تومان