جعبه FAM-570 TH

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

640

505

365


داخلی

570

430

320

 

وزن (کیلوگرم)

9.5


حجم ( لیتر)

78.43

قیمت : 6/218/300 تومان

جعبه پلیمری
جعبه FAM-570 TH