جعبه FAM-525 H

ابعاد ( میلی متر)

طول

عرض

ارتفاع


خارجی

556

470

290


داخلی

525

400

257

 

وزن (کیلوگرم)

5.6


حجم ( لیتر)

53.9

قیمت : 3/338/500تومان

جعبه پلیمری متوسط
جعبه FAM-525 H