جعبه‌های چرخ‌دار

 FAM 9701
 FAM 9307
 FAM 9306
 FAM 9202
 FAM 9501
 FAM 9314
 FAM 9310

جعبه‌های دستی/ دوشی

 FAM 9311
 FAM 9205
 FAM 9401
 FAM 9402
 FAM 9308
 FAM 9309
 FAM 9502
 FAM 9203
 FAM 9315
 FAM 9204